Konkurs dla kuratorów 4

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy indywidualnej lub zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska wpisujące się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej. W konkursie mogą wziąć udział zarówno kuratorzy indywidualni, jak i zespoły kuratorskie.
Nagrodą w konkursie jest realizacja wystawy w październiku 2020 roku i honorarium autorskie w wysokości 2000 zł. Budżet przeznaczony na realizację wystawy wynosi 8000 zł.

Do obowiązków kuratora, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:
– realizacja i aranżacja wystawy,
– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,
– napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,
– współpraca z zespołem galerii przy przygotowywaniu warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie,
– dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w lipcu 2020 roku. Zostanie wskazany projekt zwycięski oraz projekt rezerwowy. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 15 lipca 2020 r. na stronie internetowej Galeria Sztuki im. Jana Tarasina: www.tarasin.pl.

Projekty należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: galeria@tarasin.pl lub tradycyjną na adres: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. św Józefa 5, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs dla kuratorów 4” lub osobiście w siedzibie galerii w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 10 czerwca 2020 roku do godz. 18.00. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do galerii. Zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną będą potwierdzane emailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania emaila należy zadzwonić do galerii i uzgodnić szczegóły.

Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia konkursowego kartę uczestnictwa wypełnioną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz przesłać CV KURATORA wraz z opisem projektu, a także wypełnić załącznik nr 4 będący oświadczeniem kuratora.

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki znajdziecie poniżej:

regulamin-konkursu-dla-kuratorow-4-2020

konkurs-dla-kuratorow 4-2020-zał. nr 1

konkurs-dla-kuratorow 4-2020-zał. nr 4

konkurs-dla-kuratorow-rzut-galerii