O GaleriiPolityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

I. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych – Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, z siedzibą przy pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies mogą być stosowane przez strony internetowe, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików Cookies potrzebujemy Twojej zgody.

 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie tarasin.pl.

 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES:

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 2. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

   

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 3. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika;

 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności;

 5. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

 7. Umożliwienia Użytkownikowi dodawania elementów serwisu do strony ulubionych

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 2. www.googlemaps.com[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

O ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych pod adresem: inspektor.odo@tarasin.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 1. Zawarcia umowy. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy

 2. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną, sms oraz pocztą;

 1. W przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu gdy niezbędny jest ich udział do realizacji tych usług. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celach innych niż realizacja umów – objęte oświadczeniem w postaci zgody będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów przewidzianych ustawowo na roszczenia związane z realizacją umowy w związku z którą dane są przetwarzane.

  Każdy może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: inspektor.odo@tarasin.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

VI. Odnośniki do innych stron

Serwis Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zawiera odnośniki do innych stron WWW.
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

VII. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).