O GaleriiPolityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Pl. Świętego. Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. 62 767 40 81, e-mail: galeria@tarasin.pl.

Inspektor ochrony danych.
Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor.odo@tarasin.pl

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO *) w celu świadczenia usług z zakresu działalności wystawienniczej i edukacyjnej, upowszechniania wiedzy o sztuce współczesnej i informowania o bieżących wydarzeniach kulturalnych w związku z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991, Statutem Galerii oraz innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji tych zadań.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych.
1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
2) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy.

Odmowa podania przez Państwa danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z określonych działań i usług Galerii, bądź załatwienia sprawy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

rodo_ministerstwo-cyfryzacji

Ta strona używa plików cookies celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej.