O GaleriiDeklaracja dostępności

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki, której koszty opracowania usług dostępności wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Cierniak, galeria@tarasin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48627674081. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu jest dostępna w następujące dni: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – środa 10.00 – 18.00, czwartek – piątek 12.00 – 20.00, sobota 10.00 – 14.00.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu znajduje się na parterze, wejście bezpośrednio z ulicy – bez progów. Wewnątrz znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich, pomieszczenia galeryjne nie posiadają drzwi wewnętrznych. Można poruszać się bez problemów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Galerii Sztuki nie stosuje się pętli indukcyjnych ani komunikatów głosowych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń drukiem powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do Galerii Sztuki znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Galerii Sztuki im. Jana Tarasina można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenie powinno być złożone, z wykorzystaniem opublikowanego poniżej formularza:

 • osobiście w Galerii pl. Św. Józefa 5 w Kaliszu
 • drogą elektroniczną na adres galeria@tarasin.pl wraz z załączonym formularzem,
 • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr +48 62 767 40 81,
 • pomoc tłumacza jest bezpłatna.

Po dokonaniu zgłoszenia Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zapewni obsługę osoby uprawnionej, w uzgodnionym terminie.

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Galerią.

Kontakt z Galerią jest możliwy poprzez:

 • stawiennictwo osobiste w Galerii, pl. Św. Józefa 5,
 • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 62 767 40 81,
 • pocztą elektroniczną na adres galeria@tarasin.pl,
 • listownie na adres: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.