KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GALERII IM. JANA TARASINA

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki im. Jana Tarasina z siedzibą w Kaliszu 62-800, pl. Świętego Józefa 5

I. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki im. Jana Tarasina jest doręczenie oferty – w terminie i na adres podany w ogłoszeniu – oraz spełnienie następujących kryteriów formalnych:

1. Wymagania obowiązkowe wobec kandydata:
1) ukończył studia wyższe magisterskie, preferowane w zakresie sztuk plastycznych,
2) ma udokumentowany, co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub prowadził przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą w dziedzinie plastyki, w tym w szczególności kuratorską,
3) posiada znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze,
4) posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury, zarówno branżowych, jak i finansowych,
5) legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) korzysta z pełni praw publicznych,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślne oraz nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
9) posiada predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):
1) ukończenie kursów bądź studiów podyplomowych z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej bądź organizacji i zarządzania,
2) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu biegłym,
3) doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych,
4) znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w kulturze.

3. Oferty, składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwanego dalej „dyrektorem” muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z uzasadnieniem decyzji kandydowania na stanowisko dyrektora, opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno – finansowej działalności Instytucji oraz programu jej działania. Opracowanie powinno być opatrzone własnoręczn ympodpisem,
3) kwestionariusz osobowy z fotografią,
4) życiorys lub CV,
5) kserokopię lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora,
7) kserokopie lub odpisy świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w którym podany zostanie NIP,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi w myśl przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego.

4. Do oferty mogą zostać załączone: kopie materiałów bądź wydruki dokumentujące zrealizowane projekty w zakresie sztuk wizualnych (np. recenzje, opinie, rekomendacje) a także kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymogów dodatkowych.

II. Składanie ofert.

1. Oferty, w zamkniętych kopertach bądź w innych opakowaniach uniemożliwiających wgląd do zawartości przez osoby nieuprawnione, opatrzonych dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA GST”, należy składać bądź przesyłać na adres: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz w terminie do dnia 1 lipca 2016 roku (włącznie).

2. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

III. Informacje dodatkowe.

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

2. W przypadku składania kopii dokumentów, Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedłożenie – do wglądu – ich oryginałów.

3. Informacje dot. warunków organizacyjno – finansowych działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina uzyskać można kontaktując się z Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu (Naczelnik: Marzena Pastuszak, tel. 062/ 50 49 700 lub 702, ul. Kościuszki 1A, e-mail: wksit@um.kalisz.pl).

4. Rozpatrzenie ofert i wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki im. Jana Tarasina nastąpi najpóźniej w terminie do 2 sierpnia 2016 r.

5. Prezydent Miasta Kalisza podejmie decyzję o powołaniu Dyrektora Galerii Sztuki im. Jana Tarasina najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2016 r. Od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza nie przysługuje odwołanie.

6. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie w dwóch etapach. W I etapie Komisja: dokona oceny złożonych ofert pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym, sprawdzi kompletność złożonych ofert i zakwalifikuje kandydatów do II etapu konkursu. W II etapie odbędą się indywidualne spotkania kandydatów z Komisją.

7. O dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do II etapu Konkursu, kandydaci powiadomieni zostaną indywidualnie w formie pisemnej. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu otrzymają ponadto informacje o terminie i miejscu indywidualnych spotkań z Komisją.

8. Nieobecność kandydata na spotkaniu z Komisją będzie równoznaczna z jego rezygnacją z udziału w II etapie.

Ta strona używa plików cookies celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej.