Konkurs dla Kuratorów

Nagrodą w konkursie będzie realizacja wystawy kuratorskiej w przestrzeni Galerii oraz honorarium w wysokości 2000 zł. Budżet przeznaczony na jej realizację to 8 000 zł. Wystawa będzie prezentowana od grudnia do stycznia 2019 roku.

Do obowiązków kuratora, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:

– realizacja i aranżacja wystawy,

– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,

– napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu,

– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,

– współpraca z zespołem galerii przy przygotowywaniu warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie,

– dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę

w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

 

Wybór projektu:

Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. Zostanie wskazany projekt zwycięski oraz projekt rezerwowy. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz

możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina: www.tarasin.pl.

Nagrodą w konkursie jest realizacja wystawy i honorarium autorskie w wysokości 2 000 zł. W przypadku gdy kurator będzie się uchylał od zawarcia umowy na realizację projektu w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Organizator może zawrzeć umowę z autorem projektu rezerwowego.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia konkursowego kartę uczestnictwa wypełnioną na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 oraz przesłać CV KURATORA wraz z opisem projektu.

 

Projekty należy zgłaszać pocztą elektroniczną (na adres: organizacja@tarasin.pl) lub tradycyjną na adres: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. św Józefa 5, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs dla kuratorów” lub osobiście w siedzibie galerii w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 30 maja 2018 do godz. 18.00.

Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do Galerii. Zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną będą potwierdzane emailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania emaila należy zadzwonić do Galerii i uzgodnić szczegóły.

Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki znajdziecie poniżej:

konkurs-dla-kuratorow-2018-regulamin

konkurs-dla-kuratorow-2018-z-1

konkurs-dla-kuratorow-2018-z-4