Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

 

WIDEO

Newsletter

Wirtualny spacer

Strona GłównaPOLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej jako „RODO” informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. 62 767 40 81, e-mail:
galeria@tarasin.pl,

2) Inspektorem Ochrony Danych w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu jest Pani Izabela Szymczak, e-mail: inspektor.odo@tarasin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu świadczenia usług z zakresu działalności wystawienniczej
i edukacyjnej, upowszechniania wiedzy o sztuce współczesnej i informowania o bieżących wydarzeniach kulturalnych, na podstawie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991, Statutu Galerii oraz innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji tych zadań,

4) Pani/Pana dane osobowych będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO,

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich odmowa podanie skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z określonych
usług.

klauzula-dla-skladajacych-cv

rodo_ministerstwo-cyfryzacji

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X