PRÓBA 4 – MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH

PRÓBA 4 – MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH 

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu dla artystów, absolwentów uczelni artystycznych Próba 4. Dzięki otwartej formule – zapraszamy artystów do nadesłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań  w obszarze praktyk artystycznych niezależnie od warsztatu formalnego. Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 1 prace/1 projekt w obszarze sztuk wizualnych, powstałą w latach 2018-2020, bez ograniczeń dotyczących dyscypliny. Projekty lub prace mogą być zarówno interdyscyplinarne i wieloelementowe jak i wykonane w tradycyjnym warsztacie.

CEL KONKURSU:  najlepiej formułują słowa Jana Tarasina: „sztuka ciągle ponawia próby ” a „dobre dzieło sztuki zawsze pobudza”. Świat sztuki to niebezpieczna wyprawa wyobraźni w stronę niewymiernego, niestabilnego i pulsującego świata, którego jesteśmy częścią. Oswajanie wyobraźni z niezrównoważonym, zmiennym rytmem dramatycznych konfliktów i monotonnych powtórzeń  odbywa się poprzez otwartość na relatywizm postrzegania przestrzeni, czasu, granic, skali i znaczenia mikro-historii. Pozwala to także na podejmowanie prób zamiany języka umownych symboli na sugestywną wymowę autonomicznych form i znaków, zamianę statycznych opisów (…) na doświadczenie dynamicznego spektaklu. Relatywizm i ryzyko – prowokując wyobraźnię – domagają się  wciąż nowych, precyzyjnych decyzji, rozwiązań i ustaleń, wymagają stałej konfrontacji, stałego wysiłku intelektualnego, nie powalają na stan samozadowolenia czy zagapienia…

Przywołane powyżej fragmenty z esejów Jana Tarasina nie tracą na aktualności. W polu sztuk wizualnych nowe media, nauka i filozofia  powodują, że układ wyzwań dynamizuje się lecz nie porzuca najważniejszych pytań i twórczej, eksperymentalnej kreacji.

Jesteśmy ciekawi w jakie  niebezpieczne wyprawy wyobraźni zabiorą  nas artyści podejmujący kolejne …. „próby”. Zapraszamy do udziału w konkursie – Próbie 4.

Dyrektorka
Joanna Dudek

NAGRODY
1. Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisza 10.000 PLN
2. Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina 3.000 PLN oraz wystawa indywidualna
3. Nagroda galerii BWA w Tarnowie 3.000 PLN oraz pobyt studyjny

JURY
prof. Katarzyna Józefowicz
prof. Szymon Wróbel
Jakub Tarasin- grafik
Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka BWA w Tarnowie
dr Joanna Dudek – dyrektorka

Opłata konkursowa wynosi 90 zł.

Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem na adres: proba4@tarasin.pl lub pocztą tradycyjną w wersji elektronicznej w terminie od 15.04 do 30.05.2020 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie:
Próba 4 Regulamin PL
Próba 4 Karta zgłoszenia PL

 


 

ATTEMPT 4 – INTERNATIONAL CONTEST FOR EXPERIMENT IN VISUAL ARTS

We invite you to participate in the fourth edition of the competition for artists, graduates of artistic universities – Attempt 4.

The aim of the contest is best formulated by the following words of Jan Tarasin: „Art constantly repeats attempts” and „good artwork always stimulates.”The art world is a dangerous expedition of imagination towards the immeasurable, unstable and pulsating world of which we are part. Taming the imagination with the unbalanced, changing rhythm of dramatic conflicts and monotonous repetitions is done through openness to the relativism of perceiving space, time, boundaries, scale and significance of micro-history. This also allows for attempts to convert the language of the conventional symbols into a suggestive expression of the autonomous forms and signs, to replace the static descriptions (…) with the experience of a dynamic spectacle. Relativism and risk – provoking the imagination – demand new, precise decisions, solutions and arrangements, require constant confrontation, constant intellectual effort, do not allow for a state of complacency or failure to pay attention…

The above excerpts from Jan Tarasin’s essays continue to be timely. In the field of visual arts, new media, science and philosophy cause the system of challenges to become dynamic but not abandon the most important questions as well as creative, experimental creation.

We are curious to what dangerous expeditions of imagination artists will take us when they make further… “attempts.” We invite you to participate in Attempt 4 contest.

Director
Joanna Dudek

AWARDS
1. Grand Prix – Prize of Mayor of Kalisz 10.000 PLN
2. Jan Tarasin Art Gallery Award 3,000 PLN and an individual exhibition.
3. BWA Tarnów Art Gallery Award 3,000 PLN and a study stay.

JURY
prof. Katarzyna Józefowicz
prof. Szymon Wróbel
Jakub Tarasin- graphic designer
Ewa Łączyńska-Widz – BWA Tarnów Art Gallery director
dr Joanna Dudek – Jan Tarasin Art Gallery director

Payment for participation in the contest – 25 EUR

Deadline for submitting applications by email and traditional mail: proba4@tarasin.pl, April 15th – May 30th, 2020.

Competition rules available at:
Attempt 4 Rules EN
Attempt 4 Aplication card EN